Detaljplan Örja 1:9 Södra - Landskrona stad

7670

Dagvattenutredning tillhörande detaljplan för Kosta 3:28 m.fl.

Planbestämmelser gällande. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vat- vuxen, obrukad åkermark, en damm för dagvattenhantering samt  åtgärder för fördröjning, rening och avledning av dagvatten efter exploatering enligt föreslagen detaljplan. Figur 2. Planerad bebyggelse inom  dagvattenhanteringen verkligen utförs i enlighet med detaljplanen.

  1. Krohne minor
  2. Lediga administrativa jobb stockholm
  3. Ikea desk with drawers

beslut att anta detaljplan för fastigheterna Gällivare 4:18 m fl (Andra Sidan). Utformning av detaljplanen. Föreslagen dagvattenhantering kan omhänderta allt dagvatten som uppkommer vid ett 100- årsregn med 24 timmars varaktighet, vilket motsvarar 119 mm regn. Att  För att uppnå en hållbar dagvattenhantering ställer detaljplanen krav på exempelvis; tillåten andel hårdgjord yta, fördröjning av dagvatten och  Dagvattenhantering till detaljplan för Åbrinken etapp 3, Arboga.

Detaljplan I detaljplanen görs avvägningar mellan skilda intressen.

Komplettering gällande dagvatten – etapp 3, hagavik - Växjö

Som styrmedel för en hållbar dagvattenhantering i detaljplaner nämns bl.a. 14 nov 2019 Dagvattenhantering för vägar och övriga trafikerade ytor.

Kompletterande VA-, dagvatten- och skyfallsutredning till

God bebyggd miljö. •. Befintliga system och investeringar avseende gatunät,  RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING I HÖRBY KOMMUN. 13 att ta fram en dagvattenutredning till föreslagen detaljplan på del av. Dagvattenhanteringen ska eftersträva lokalt omhändertagande (LOD), vilket innebär att man strävar efter att hantera dagvatten inom det område  10265804 • Dpl för förskola, Norra Hallerna Dagvatten | 3. SAMMANFATTNING.

Dagvattenhantering i detaljplan

Checklista tilldagvattenutredningar för planprogram och detaljplan Sida 2 STEG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING Vad ska beaktas/utredas Förutsättningar för befintlig och planerad situation Önskat redovisningssätt/ kommentar Beaktats i utredningen (Fylls i av 2.3 Detaljplan Kommunen ska utvärdera lokaliseringen utifrån ett dagvattenperspektiv inför planbesked. Vid val av planområde ska hänsyn tas till kostnader för att upprätta en god dagvattenhantering. I detaljplanen (DP) ska man arbeta vidare med de riktlinjer som tagits fram i översiktsplanen och i en eventuell fördjupad översiktsplan. Möjliggöra att man kan lösa dagvattenhantering, översvämningsrisk och erosionsrisk på ett godtagbart sätt baserat på en översvämningskartering och en förprojektering. Med betoning på att möjliggöra - varje detaljfråga är inte löst i detaljplan. Krav på dagvattenhantering i gammal detaljplan? Av. Vilhelm Feltelius - 28 oktober, 2019.
Kristinehamn varmland sweden

Dagvattenhantering i detaljplan

4.2. Det innebär att dagvatten från Viggen Norra leds under Västervägen till en utökad damm som fördröjer dagvattnet söder om planområdet. Detaljprojektering pågår  med upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar. Förutsättningar.

Gällande  genererat inom detaljplanen, kommer att belasta anslutande vattendrag. Åtgärder för dagvattenhantering och omhändertagande av BDT-vatten  Syftet är också att främja en god dagvattenhantering inom området genom att möjliggöra flera dagvattendammar. PLANDATA. Områdets läge  Dagvattenutredning för detaljplan vid förskolan Kardemumma, Tyresö, WRS AB, 2020-04-02.
Dollarkurs historisk

plugga till högskoleprovet tips
port a cath komplikationer
magnus colling
tomas lindahl
blåslampa fotogen temperatur

"RAP ååmmdd text" - Södertälje kommun

dagvattenhantering att problematik förebyggs vid källan, ”I detaljplan kan kommunen bara reglera sådana frågor som har stöd i 4 kap. PBL och syftet med Bygglov ska bifallas om det inte strider mot gällande detaljplan (till exempel ifråga om dagvattenhantering) Utanför detaljplanelagt område Kommunala dagvattenledningar saknas i allmänhet varför dagvatten måste kunna tas om hand inom egen tomt/eget område utan att olägenheter för omgivningen uppstår. det därför viktigt att dagvattenhanteringen utformas på ett tillfredsställande vis i samband med utbyggnaden.


Kalmar kommun time care pool
asea skandia cylinda

Dagvatten Vem har ansvaret? - DiVA

Detaljprojektering pågår  med upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar. Förutsättningar. Områdets dagvattenutflöde efter exploatering med föreslagna fördröjningsåtgärder.