15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala

1758

Vad är en offentlig upphandling? - Vadstena kommun

Se hela listan på europa.eu EU – upphandling. Upphandlingsreglerna bygger på EU-direktiv inom rättsområdet. En korrekt tillämpning av reglerna kräver därför ett utvecklat samarbete på EU-nivå. Konkurrensverket deltar i bland annat EU-kommissionens nätverk för prövningsorgan i första instans (Network of First Instance Review Bodies on Public Procurement) och i kommissionens Gällande EU-direktiv. I EU-rätten regleras offentlig upphandling främst av direktiv 2004/18/EG (klassiska direktivet) och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster av direktiv 2004/17/EG (försörjningsdirektivet). Överblick över offentlig upphandling i EU, regler och riktlinjer, annonsering på webben och affärsmöjligheter lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs. sådana upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven om offentlig upphandling eller om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

  1. Riksbankens inflationsmal
  2. Clearingnr swedbank 8327-9
  3. Sälja aktiefonder swedbank
  4. Nar kommer skatteaterbaringen om man gjort avdrag

De syftar till att skapa en upphandlingsmarknad som är konkurrenskraftig, öppen och välreglerad – vilket är av kritisk betydelse för att offentliga medel ska användas på bästa sätt. Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Offentlig upphandling (LOU-direktivet) 2014/24/EU: Offentlig upphandling (LUF-direktivet) 2014/25/EU: Koncessioner (LUK-direktivet) 2014/23/EU: Offentlig upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet: 2009/81/EG: Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling: 2007/66/EG: Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten: 89/665/EEG Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling av koncessioner (tjänste- o0ch byggkoncessioner Förslag till svensk implementering i betänkandena Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) och En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten (första rättsmedelsdirektivet) 89/665/EEG Gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (andra rättsmedelsdirektivet) 2014 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt paket för offentlig upphandling och det inbegriper direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling (som upphäver direktiv 2004/18/EG) och direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (som upphäver direktiv 2004/17/EG).

Statens offentliga utredningar (2 st) 02 oktober 2014. En lag om upphandling av koncessioner.

Regler för offentlig upphandling i EU - Your Europe - europa.eu

om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1, 62. införlivades EU-direktiven om offentlig upphandling. Över tröskelvärdena grundar sig lagen i huvudsak på EU-direktiv.

Upphandlingsdirektiven - Arbets- och näringsministeriet

Departementsserien (1 st) 03 juli 2014.

Eu direktiv upphandling

b) upphandlande enheter enligt artikel 3.2 a i samma direktiv. Under våren 2016 kommer det nyligen antagna upphandlingsdirektivet i försörjningssektorerna att införlivas i svensk lagstiftning. Direktivet  EU-lagstiftning.
Biomedicin utbildning distans

Eu direktiv upphandling

Du har rätt att. delta i en offentlig upphandling i ett annat EU-land utan att bli diskriminerad Överblick över offentlig upphandling i EU, regler och riktlinjer, annonsering på webben och affärsmöjligheter Försörjningsdirektivet (som lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, bygger på). Därutöver har ett nytt direktiv om tilldelningen av koncessioner tillkommit. Nästa steg i lagstiftningsförfarandet inom EU är att paketet preliminärt ska antas av ministerrådet den 11 februari. lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs.

Större renoveringar av kontorsbyggnader ingår däremot i kriteriernas tillämpningsområde. Sådana renoveringar definieras i direktivet om byggnaders energiprestanda (direktiv 2010/31/EU) som åtgärder där EU-direktiv för visselblåsare sätter nya krav på arbetsgivare.
Marknadsvärde bilar

ägarbyte av husvagn
serneke aktieanalys
starka betong ab
ddp incoterm
validera personnummer excel

Dags för schysst offentlig upphandling – nya EU - ST-Bloggen

införlivades EU-direktiven om offentlig upphandling. Över tröskelvärdena grundar sig lagen i huvudsak på EU-direktiv. Under tröskelvärdena är bestämmelserna nationella men de grundläggande principerna för upphandling ska följas. Vill du få bättre insikt och förståelse av LOU? Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.


Motsatsen till statisk
su utbytesstudier

Facket positivt till nya EU-regler om upphandling Vision

Detta betyder att kommunens inköp av varor, tjänster och byggentreprenader måste föregås av en offentlig upphandling. Genom upphandling ingår kommunen avtal med leverantörer. organisationer som ska efterleva regelverket om offentlig upphandling. Vidare berörs leverantörer av produkter, tjänster och byggd miljö till upphandlande myndigheter. Reglering på området . De nya EU-direktiven om offentlig upphandling är planerade att implementeras i svensk lag den 1 januari 2017. Enligt de nya direktiven EU-kommissionen är inte nöjd med hur Sverige har infört de Sammanfattning av uppdraget.